Usnesení z jednání rady obce č. 46/2017 ze dne 3.8.2017

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 46.schůze RO Tvrdonice

-nabídku firmy Alis na software pro obecní úřad

-Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK pro MŠ Tvrdonice na opravu soc.zařízení

-cenovou nabídku na vícepráce, týkající se stavební úpravy WC+umývárky MŠ Tvrdonice

-návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – E.ON a Obec Tvrdonice/přípojka NN, Chalupy/

-žádost o povolení realizace kanalizační přípojky na ul. Nová

-žádost o umístění označení „České pošty a schránky“

-žádost o povolení stánkového prodeje-hody 2017 – p. Blažej Aleš

-Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Obec Tvrdonice – Smlouva o výpůjčce

nemovitého majetku

-Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON distribuce-trafostanice budoucí

Smuteční síně

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o předběžný souhlas s poskytnutím dotace na vydání publikace od Okrašlovacího spolku

-žádost o prominutí sankce za nedodržení kolaudačního řízení do stanoveného termínu –p. Kejlová