Usnesení z jednání rady obce č. 46/2020 ze dne 25.11.2020

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 46.schůze RO Tvrdonice

-Dodatek č.5 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p., č. 2018/07508.Dodatek se týká ukončení prodeje dálničních kuponů a zavádí prodej elektronických dálničních známek na r.2021

-návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi E.ON distribuce a Obcí Tvrdonice. Jedná se o přípojku NN – p. H.

-žádost o prodloužení nájmu na byt nad obecním úřadě – p. T.

-žádost o schválení odměny pro ředitelku MŠ Tvrdonice

-žádost o schválení odměny pro ředitelku ZŠ Tvrdonice

-nabídkový rozpočet na opravu chodníku u bytovek ul. Družstevní od firmy Likomstav Morava

-soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu v obci

-Rozpočtové opatření č. 5

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-Svozový kalendář komunálního odpadu na r. 2021

-žádost o pronájem obecního bytu p.H.a p. K.

-žádost o zaevidování žádosti na koupi pozemku Tabule – p. N.

-žádost o odkup pozemku par.č. KN.1206 o výměře 3 m2 – manželé P.

-žádost o zaevidování žádosti na koupi pozemku Tabule – p. L.

3.Informace

-Zrušení Mikulášského jarmarku a rozsvícení stromu 5.12.2020