Usnesení z jednání rady obce č. 46/2013 ze dne 22.8.2013

1. Rada obce schvaluje
– program jednání 46. Schůze RO Tvrdonice
– dodatek č. 1 o nájmu nebytových prostor prodloužení nájemní smlouvy pro p. Boženu Cinádrovou
na dobu neurčitou

2. Rada obce bere na vědomí
– zprávu o průběžném plnění úkolů

3. Informace
– bude zadáno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku u. Slovácká
– byla zahájena rekonstrukce výměny oken, fasády, topné soustavy a vstupních dveří na staré budově MŠ Tvrdonice
– v rámci plánované výstavby smuteční síně budou vyvěšeny 2 návrhy studie na vypracování projektu
smuteční síně
– 26.8.2013 započne rekonstrukce ulice Kůt
– v měsíci září začne rekonstrukce uličky mezi náměstím a ul. Luční

Milan Trecha, místostarosta obce

Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář