Usnesení z jednání rady obce č. 44/2017 ze dne 21.6.2017

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 44.schůze RO Tvrdonice

-žádost o úhradu nákladů na zřízení kanalizační přípojky –Mráz Jan

-návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene Obec Tvrdonice a GasNET s.r.o

/Stavba REKO MS Tvrdonice-Padělky č. 58195-2/VB

-návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene OBEC Tvrdonice a GasNET s.r.o

/Stavba REKO MS Tvrdonice – Revoluční č. 58221-1/VB

-žádost o rozšíření parkovacích míst – podal p. Polách Miroslav /Kovárna

-žádost o pronájem pozemku parc.č. 3314/56-p. Janulíková G.+ Blažek J.

-žádost o schválení použití úplaty – MŠ Tvrdonice

-žádost o povolení zahájení školního roku 2017/2018 – od MŠ Tvrdonice a to 4.9.2017

-žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ Tvrdonice –navýšení na 26 dětí

-žádost o schválení částky 59.000,- Kč z rezervního fondu na nákup drobného majetku –MŠ Tvrdonice

-žádost o navržení a schválení odměny za 1.pololetí pro ředitelku MŠ Tvrdonice

-Darovací smlouvu / Innogy Gas Storage a Obec Tvrdonice/ na akci Slavnosti 2017

-žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt pro p. Mrázovou Hanu od 1.7.2017 do 30.6.2018

-souhlas s umístěním zařízení – Areálové rozvody pro skleníky Tvrdonice

-žádost o příspěvek na vybudování vjezdu pro p. Maškovou Martinu

-výsledky výběrového řízení na rekonstrukci příjezdové cesty a parkoviště před ZŠ Tvrdonice

-žádost o prodloužení termínu výstavby na akci Tvrdonice oprava chodníků na ul. Padělky

-pronájem TNS zdarma, úhrada herních akcí pro děti na akci Letní párty Mareš+Kazma

-cenovou nabídku na stavební úpravy WC a umývárky třídy Berušek – MŠ Tvrdonice

-Nabídku na posečení a vyčištění zahrad pod školou

-Nabídku na zpevnění ploch na sběrné místa na kontejnery na odpad, umístěných v obci.

2.Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů