Usnesení z jednání rady obce č.44/2020 ze dne 4.11.2020

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 44.schůze RO Tvrdonice

-dovybavení smuteční síně /šatny pro pracovníky pohřební služby/

-návrh smlouvy na ul. Slovácká, distribuční síť /přípojka NN – p. B./

-Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330064952/001 – přípojka NN pro rod.dům – p.M.

-žádost o poskytnutí příspěvku na vybudování vjezdu po doložení faktury – p. M.

-žádost o poskytnutí příspěvku na vybudování vjezdu po doložení faktury – p. T.

-žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 58821 1/VB ke stavbě Reko MS Tvrdonice, uzavřenou mezi GasNet a Obcí Tvrdonice. Jedná se o plynárenské zařízení

-žádost o příspěvek na vybudování vjezdu po doložení faktury – p. V.

-Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330063861/002, uzavřenou mezi E.ON distribuce a Obcí Tvrdonice. Jedná se o přípojku NN – novostavba RD p. Č.

-žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt na ZŠ Tvrdonice – p. F.

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-oznámení o pokácení stromu na dvoře rodinného domu na ul. Lesní

-Usnesení o zastavení řízení o žádosti o poskytnutí dotace – běžecký ovál u ZŠ Tvrdonice

-volbu zástupce do komise na konkurz ředitele ZŠ Tvrdonice

-žádost o možnost připojení vodovodní přípojky p. U. Bude zařazeno do plánu investic obce.