Usnesení z jednání rady obce č. 44/2013 ze dne 20.6.2013

1. Rada obce schvaluje
– program jednání 44.schůze RO Tvrdonice
– žádost ZŠ Tvrdonice o souhlas s čerpáním financí do výše 200.000,- Kč z Fondu reprodukce školy na
  opravu schodiště před ZŠ Tvrdonice
– žádost o převedení financí z provozního fondu na učitelku první třídy
– žádost o splátkový kalendář pro p. Márii Šenkovou na částku 10.890,- za spotřebu plynu na 5 splátek
– žádost MŠ Tvrdonice o odměnu pro ředitelku školky za 1.pololetí 2013
– žádost o vyřazení vysavače AQVA a videa SONY
– žádost o prodloužení smlouvy pro p. Mrázovou, byt „Stará škola“ do 30.6.2014
– žádost o prodloužení nájemní smlouvy pro p. Fabičovice, byt „Nová škola“ do 30.6.2015
– žádost o pronájem plochy pro firmu CEST Ratíškovice a zároveň ukončením smlouvy pro firmu Vodní
  zdroje Praha k 30.6.2013
– dohodu o provedení veřejně prospěšných prací /Hřebačka, Kolomár, Prajka/
– novou smlouvu na hrobové místo
– žádost o povolení stavby pro manžele Raisovi
 
2. Rada obce bere na vědomí
– zprávu o průběžném plnění úkolů
 
Milan Trecha, místostarosta obce
 
Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář