Usnesení z jednání rady obce č. 43/2017 ze dne 5.6.2017

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 43.schůze RO Tvrdonice

-žádost o schválení účetní závěrky 2016 – MŠ Tvrdonice

-návrh rozpočtového opatření č. 4/2017

-žádost o příspěvek na rekonstrukci kanalizační přípojky rod.domu na ul. Rybáře – p. Nešpor Jan

-schválení účetní závěrky za r. 2016 – Služby obce Tvrdonice

 

2.Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů