Usnesení z jednání rady obce č. 43/2020 ze dne 21.10.2020

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 43.schůze RO Tvrdonice

-zadání výběrového řízení – ul.Týnecká, zvýšení bezpečnosti chodců – nový chodník

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-zadání výběrového řízení na akci revitalizaci zeleně v obci /parky/

3.Informace

-RO obdržela dopis od rodičů žáků ZŠ, který se vztahuje k výpovědi učitelů na ZŠ Tvrdonice a pověřila starostu k vyjádření a odpovědi na tento dopis.