Usnesení z jednání rady obce č. 43/2013 ze dne 28.5.2013

1. Rada obce schvaluje
– program jednání 43. schůze RO Tvrdonice
– zadání dokumentace na opravu na ul. Kút, včetně výběrového řízení,které proběhne 12.6. v budově
  OU Tvrdonice
– žádost ZŠ Tvrdonice k použití fin.prostředků z rozpočtu školy na závodní stravování zaměstnanců ZŠ
– žádost ZŠ Tvrdonice pro odměnu ředitelky školy
– žádost zaměstnanců obce o upravení pracovní době pro zaměstnance v období květen-říjen
– stanovisko k územnímu řízení. Jedná se o stavbu „Položení nového plynovodního potrubí“
– žádost o rozšíření míst konání svatebních obřadů. Jedná se o Penzion a Vinařství u Kosíků
– Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcného břemene mezi Obcí Tvrdonice a E.ON distribuce
  na umístění kabelového vedení
– dosazení okrasných stromů v parku a u rybníka na místo pokácených
– žádost o pronájem pozemků pro p. Jana Balgu, Tvrdonice, Kostická. Celková výměra 1812 m2.
 
 
2. Rada obce bere na vědomí
– zprávu o průběžném plnění úkolů
– žádost o pracovní místo, kterou podal p. Jan Polák, Tvrdonice
– oznámení o podávání alkoholu mladistvým ze dne 16.3.2013 ve Tvrdonicích, Bowling- kavárna,
  Herna. Zprávu podal Městský úřad Břeclav a Policie ČR
– žádost obce Kostice o posunutí hranice katastru. Jedná se o změnu hranice mezi k.ú. Kostice a
  k.ú. Tvrdonice
– Grantová výzva – One World, Many Voices,vyhlašuje americká obchodní komora v ČR další ročník
  soutěže o granty na veřejně prospěšné projekty
 
Milan Trecha, místostarosta obce
 
Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář