Usnesení z jednání rady obce č. 42/2017 ze dne 24.5.2017

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 42.schůze RO Tvrdonice

-Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na akci Podluží v písni a tanci 2017

-návrh rozpočtového opatření č. 3/2017

-ukončení nájemní smlouvy na obecním bytě se Zdenou Lamačovou a převedení od 1.6.2017

na Josefa Lamače

-žádost o fin.příspěvek na kanalizační přípojku pro p. Mráze Jana, Nová ul.

-žádost o povolení akce „Letní párty s Leošem Marešem v areálu TNS“ dne 1.7.2017

-žádost o pronájem TNS Tvrdonice na koncert skupiny Tři sestry na r. 2018

-žádost o přiznání odměny pro ředitelku ZŠ Tvrdonice p. Brabcovou

2.Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-návrh na uspořádání koncertu Kollárovci