Usnesení z jednání rady obce č. 42/2020 ze dne 7.10.2020

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 42.schůze RO Tvrdonice

-žádost o přijetí daru od společnosti Agro Jevišovice od ZŠ Tvrdonice

-žádost o změnu účelu dotace FKM Podluží /dotace bude poskytnuta na nákup vícemístné dodávky, která bude zabezpečovat svoz dětí v rámci Regionu Podluží na tréninky a zápasy

-Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP Břeclav pro r.2020

-pravidla pro přijímání a vyřizování petic

-pravidla pro přijímání a vyřizování stížností

-Jednací řád Rady obce Tvrdonice

-Jednací řád finančního výboru Zastupitelstva obce Tvrdonice

-Jednací řád kontrolního výboru Zastupitelstva obce Tvrdonice

-Jednací řád Zastupitelstva obce Tvrdonice

-Obecně závaznou vyhlášku Obce Tvrdonice o místním poplatku ze psů

-Obecně závaznou vyhlášku Obce Tvrdonice o místním poplatku z pobytu

-Obecně závaznou vyhlášku Obce Tvrdonice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních opadů

-Obecně závaznou vyhláíšku Obce Tvrdonice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-vzdání se pracovního místa ředitelky ZŠ Tvrdonice p. Brabcové ke dni 30.6.2021

-rezignaci na mandát zastupitele p. Adámka

-rezignaci na funkci člena finančního výboru zastupitelstva obce p.Adámka

3.Informace

-změna vystoupení Z. IZera

-Organizační řád Obecního úřadu Tvrdonice, Organizační řády organizačních složek zřízených obcí Tvrdonice, Jednotka sboru dobrovolných hasičů, Místní knihovna.