Usnesení z jednání rady obce č. 42/2013 ze dne 24.4.2013

1. Rada obce schvaluje
– program jednání 42.schůze RO Tvrdonice
– žádost ředitelky MŠ Tvrdonice o uzavření MŠ v termínu od 29.7.-31.8.2013
– žádost ředitelky MŠ Tvrdonice o rozdělení přebytku hospodářského výsledku do rezervního fondu
– žádost o souhlas na montáž nového hydrantu pro SDH Tvrdonice na nám.Míru
– nabídku firmy ONYX na provedení mlatových chodníků okolo rybníku a doplnění výsadby zeleně
– žádost p. B.Samsona,Tvrdonice o prominutí části stočného /použita na výstavbu bytové jednotky
– nabídku na deratizaci kanalizačního systému potrubí od firmy Jaroslav Krásný, Kostice
– žádost p. J. Nešpora, Tvrdonice na zajištění občerstvení na letní kino 2013
– žádost p. L. Ratajského na modernizaci interiéru bytu na školním bytě ve dvoře na ul. Kostická
– Smlouvu o dílo mezi obcí a firmou T Projekt na projektovou dokumentaci Smuteční síně
– Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi JMP Net s.r.o. a Obcí Tvrdonice na zřízení plynovodní
   přípojky k rod.domu
– nabídku na opravu 9 ks obrazů na „Chalupě“
 
2. Rada obce bere na vědomí
– zpráv u o průběžném plnění úkolů
– žádost p. J. Láníčka, Tvrdonice o odkoupení obecného pozemku na ul. Nová
 
Milan Trecha, místostarosta obce Zdeněk Tesařík,starosta obce

Napsat komentář