Usnesení z jednání rady obce č. 41/2020 ze dne 24.9.2020

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 41.schůze RO Tvrdonice

-vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele /lky/ školy ZŠ Tvrdonice. Pověřuje starostu požádat krajský úřad, Českou školní inspekci, školskou radu o delegování jejich zástupce za člena konkurzní komise. Požádat ředitele/lku/ ZŠ Lanžhot o souhlas se svým jmenováním do konkurzní komise a vyzvat ředitelku ZŠ Tvrdonice, aby zorganizovala volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkurzní komise. Dále rada schvaluje zveřejnění inzerátu o konání konkurzu v Učitelských novinách, v některém z regionálních deníků, na webových stránkách školy a na úřední desce obce.

-MAS Dolní Morava – územní působnost, RO schvaluje zapojení Obce Tvrdonice do územní působnosti místní akční skupiny Jižní Slovácko

-dotaci na revitalizaci zeleně v obci, která se týká parku „Na konci“ a parku „U Dělnického domu“

-akci Guláše 2020, která se uskuteční v areálu TNS dne 10.10.2020

-návrh na opravu chodníku na ul. Nová z důvodu kopání el.přípojky pro RD p. V.

-žádost o prodloužení nájmu na byt pro p. H.

-nabídku deratizačních prací „Podzim 2020“ od DDD služby Kostice

-plán inventur na r. 2020 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.o účetnictví

-smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330062597/001 – Vinařství Balga

-žádost o snížení nájmu na učebně na ZŠ Tvrdonice „Stará škola“ /kurzy angličtiny pro děti/-p.B.

-žádost o spolupráci ve věci „brownfieldů“ od firmy RRAJM, týkající se budovy starého mlýna. Díky tomuto programu bude možné získat dotaci na likvidaci nebo regeneraci budovy

-žádost o povolení vyřazení kopírky od MŠ Tvrdonice

-zpracování nového projektu na kompletní zastřešení jeviště v areálu TNS, stávající zastřešení je v havarijním stavu, byla zajištěna stabilizace. Projekt zpracovala firma J2L Consult Hodonín

-žádost o umožnění výstavby skladovacích prostor od SDH Tvrdonice, objekt bude umístěn v areálu místního fotbalového hřiště, jedná se o plechovou garáž

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost na změnu územního plánu – p. H., bude předáno na Odbor územního plánování v Břeclavi

-žádost o stavební parcelu p. S.

-škodní událost p. K. – vyjádření České pojišťovny

3.Informace

-vypínání el.energie dne 29.9.2020 v části obce

-žádost o pronájem areálu dne 21.8.2021 – p. S., termín již rezervován pro jinou akci, bude nabídnut jiný termín

-vyjádření starosty obce k otevřenému dopisu p. M., týkající se rezignace ředitelky školy

-akce Letní kino – informace, vyúčtování

4.Rada obce neschvaluje

-žádost o pronájem obecní parcely od firmy Frujo, jedná se o parcelu 252/1 /vyjíždění požárních vozidel/, doporučuje umístění stánku blíže k zastávce autobusu