Usnesení z jednání rady obce č. 41/2013 ze dne 4.4.2013

1. Rada obce schvaluje
– program jednání 41.schůze RO Tvrdonice
– uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za úplatu mezi Obcí Tvrdonice a
  RWE Gas Storage s.r.o. Praha
– žádost pro společnost RWE o souhlas s odnětím půdy ze Z.P. fondu /příjezdová cesta k sondě HR221
– žádost o prodloužení nájemní smlouvy na obecní pozemek v lokalitě Tabule – podal p. Balga
– žádost o ukončení pracovního poměru k 1.4.2013 pro p. Kubíkovou – odchod do starob.důchodu
– nabídku malířských prací na vymalování vrátnice a schodiště na OÚ –podal p. Hasil
– žádost o příspěvek na poskytování soc.služeb potřebným občanům – Radim a Jan Netopilíkovi
– nabídku na opravu střechy na „Malé chalupě“ v areálu TNS – podal p. Juráček
– smlouvu se zřízením věcného břemene na přípojku NN pro nové kabelové vedení mezi obcí a E.ON
 
2. Rada obce bere na vědomí
– zprávu o průběžném plnění úkolů
– žádosti zájemců do pracovního poměru na úklid obce
 
Milan Trecha, místostarosta obce Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář