Usnesení z jednání rady obce č. 40/2017 ze dne 3.4.2017

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 40.schůze RO Tvrdonice

-žádost o povolení stání vozidla před RD 155/20 – p. Marcel Houška

-žádost o pronájem bytu na ZŠ Tvrdonice pro manžele Tydlačkovi

-Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí a Kynologickým klubem Kostice o.s.

-Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí a Svazem tělesně postižených v ČR, zs.,

Místní organizace Kostice

-Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí a Mateřským centrem Slunéčko,z.s.Tvrdonice

-žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí a E.ON Distribuce

-žádost o povolení rekonstrukce kanalizace – Svárov, p. Nešpor Jan

-žádost o prodloužení nájmu bytu- p. Fabičovic Michal

-žádost o vybudování parkovacího místa – p. Mikšánek Lukáš

-žádost o povolení rozšíření stávajícího vjezdu pro MIDAOLA s.r.o.

-žádost o odkoupení dlaždic – p. Gergely Petr

-žádost o výsadbu stromků na pozemku p.č.3038/1 – podal Okrašlovací spolek Tvrdonice

-žádost o finanční příspěvek pro Taneční studio N.C.O.D /účast na světovém šampionátu/

-nabídku deratizace od firmy Jaroslav Krásný

-čerpání částky na PHM pro p. Koryčánka, který zajišťuje rozvoz obědů pro důchodce

-žádost o pronájem areálu na akci „Motohody“ na Podluží 14.-16.7.2017

-Smlouvu o zřízení věcného břemene pro GasNET s.r.o.

-rozšíření kabelové televize /od ul. Kostická směrem k Nové ulici v délce 540m/

-návrh na ošetření výsadby lip u komunikace směrem na Hrušky

-Smlouvu o smlouvě budoucí mezi obcí Tvrdonice a E.ON distribuce /podzemní VN a stavba Jižní

Morava skleníky

2.Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

3. Neschvaluje

-žádost o byt – p. Pihar Pavel a Balgová Denisa

-žádost o byt – p. Krevňáková