Usnesení z jednání rady obce č. 40/2020 ze dne 10.9.2020

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 40. schůze RO Tvrdonice

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-na rozšířeném zasedání RO a zastupitelstva obce k ZŠ Tvrdonice byla projednána situace na základní škole, byl předložen dopis ředitelky ZŠ ohledně vzdání se pracovního místa ředitele ZŠ k 31.7.2021. Bude vypsán konkurz na uvedené místo nejpozději k 1.11.2020. Výpověď ředitelky školy RO a zastupitelé akceptují