Usnesení z jednání rady obce č. 40/2013 ze dne 22.3.2013

1. Rada obce schvaluje
– program jednání 40.schůze RO Tvrdonice
– žádost o prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt – podala p. Ladislava Trčková
– pokácení vzrostlých stromů starších 60 let na sběrném místě z důvodu přeložky el.vedení VN
– pokácení vzrostlých stromů v areálu parku před Dělnickým domem z důvodu stáří
 
2. Rada obce bere na vědomí
– zprávu o průběžném plnění úkolů
 
Milan Trecha, místostarosta obce Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář