Usnesení z jednání rady obce č. 39/2017 ze dne 1.3.2017

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 39.schůze RO Tvrdonice

-zvýšení odměn pro zastupitele a členy výboru

-nabídku na aktualizaci dat katastru nemovitostí

-rozdělení výtěžků z akcí: Mikulášský jarmark, Silvestr a jiných obcí akcí obce- bude rozdělen mezi

postižené děti v obci

-žádost o prominutí poplatku za stočné za r. 2017 pro p. Hrubého Pavla z důvodu havárie vodovodního potrubí

-žádost o povolení vyřazení plynových ohřívačů vody od MŠ Tvrdonice

-žádost o potvrzení rozdělení přebytku hosp. výsledku r.2016 MŠ Tvrdonice

-Smlouvu o meziobecní spolupráci na úseku mateřských škol Tvrdonice-Kostice

-žádost o příspěvek na dětský karneval pro ZŠ Tvrdonice

-žádost o přijetí fin.daru od Obce Kostice pro ZŠ Tvrdonice – bude použit na náklady s výročím

ZŠ Tvrdonice

-žádost o povolení pokácení stromů před budovou ZŠ Tvrdonice

-žádost o prodloužení smlouvy o pronájmu pozemku – Ing. Uhrová Marcela

-návrh o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě – E.ON/rozšíření NN ul. Nová

-návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl-OSA a Obec Tvrdonice

-Podnět k opatření – Tvrdonice,ul.Svárov – jednosměrný provoz od Policie ČR

-Souhlas s umístěním zařízení – „Areálové rozvody pro skleníky Jižní Morava“

-žádost o zapůjčení cimbálu pro p. Václava Holínka, Lužice

-žádost o individuální dotaci z rozpočtu Obce Tvrdonice pro Dům soc. Služeb Návojná, kde je umístěn

p. Straka Zdeněk

-Smlouvu o vzájemné spolupráci v oblasti požární ochrany na r. 2017 – Obec Tvrdonice a SDH

-žádost o změnu podmínek – zástavbová studie „Padělky“

-rozpočtové opatření č. 1/2017

-žádost o prodloužení smlouvy o pronájmu nebytových prostor na ZS Tvrdonice –p. Salajková

2.Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o součinnost od TJ Sokol Tvrdonice, oddíl kopané, týkající se akce MoravaFest

-žádost o pronájem požární nádrže /rybníka/ od MRS Tvrdonice

-žádost o namontování elektroměru v masérně p.Láníčkové na ZS Tvrdonice

-žádost o sponzorský dar pro Neonky, Moravská Nová Ves

-žádost o odkoupení pozemku-p.Balgová, p.Příborský,p.Nešporová – ul. Družstevní

-žádost o změnu rozpočtového opatření TJ Sokol Tvrdonice, oddíl kopané

3. Neschvaluje

-žádost o poskytnutí sponzorského daru pro Biliculum