Usnesení z jednání rady obce č. 39/2020 ze dne 28.8:2020

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 39.schůze RO Tvrdonice

-Smlouvu o připojení k distribuční soustavě – E.ON č.sml.9001733341

-žádost o pronájem cimbálu od p. K. z Dolních Bojanovic /pokud nebude zájemce z Tvrdonic/

-návrh na uzavření smlouvy – věcné břemene – E.ON č. sml.103006199/002- přípojka NN pro rod. dům – p. G.

-Smlouvu č.4358 o poradenství v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce, uzavřenou mezi J.K.fire and safety consulting s.r.o.Brno a Obcí Tvrdonice

-žádost o povolení vybudování parkovacího místa před domem – p. Ž., ulice Revoluční

-cenovou nabídku na zpracování PD cyklostezka Tvrdonice-Kostice-Viadesigne s.r.o.

-nabídku na infopanel Tvrdonice-Gbely /odpočívadlo u Foroty/ od p. M.

-žádost ředitelky MŠ Tvrdonice o odměnu¨

-program před vystoupením souboru Ondráš /dětský soubor Pomněnka, mužský sbor Tvrdonice-Kostice, cimbálová muzika, aj./

-odměnu pro promítajícího na letním kinu

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

3.Informace

-vyjádření pedagogů 1.stupně ZŠ Tvrdonice k výzvě „Řešení situace na ZŠ Tvrdonice“

-žádost o předběžné stanovisko ke stavebním úpravám příp.demolici nadjezdu nad dálnicí D2 /nadjezd se nenachází na katastrálním území obce, je na k.ú.Kostice/ a stavba nebyla nikdy ve vlastnictví obce

-položkový rozpočet na opravu chodníků na ul.Slovácká od VHS Břeclav

4.Rada obce neschvaluje

-žádost o zařazení do výběrového řízení na poskytovatele právních služeb Havlíček,advokátní kancelář. Obec má advokátní kancelář, která obec zastupuje a z tohoto důvodu se žádné výběrové řízení nechystá.