Usnesení z jednání rady obce č. 38/2017 ze dne 26.2.2017

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 38.schůze RO Tvrdonice

-žádost o finanční dar pro Malovaný kraj na provoz časopisu

-žádost o souhlas s údržbou a obnovou „Janulíkových kříže“

-žádost o spolupořadatelství a poskytutí prostor na konání akce Moravafest dne 28.-29.6.2017

-ceník služeb Hantály a.s

-oplocení čerpací stanice ČOV Padělky

-žádost ZŠ o povolení kácení

-dokumentaci na regeneraci zelených ploch amfiteátru od Ing. Jana Machovce

-rekonstrukci silničních obrub na ul. Plynárenská

2. Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-informaci Státní veterinární správy o nebezpečí nákazy