Usnesení z jednání rady obce č. 38/2013 ze dne 17.1.2013

1. Rada obce schvaluje

– program jednání 38. Schůze RO Tvrdonice
– nabídkový rozpočet na malé úpravy a malby pro Slováckou chalupu Tvrdonice – podal p. Hasil
– žádost o uzavření komunikace č.3318/45 v období 19.-23.1.2013 – podal Plynostav Pardubice
– žádost o snížení stočného pro p.Rybára /dlouhodobě pracovně mimo obec/
– nabídku na dětské hříště od firmy TEWIKO SYSTEMS
– žádost ISK Brno o zřízení práva odpovídajícího věcného břemena pro přípojku NN mezi obcí a E.ON
– žádost o finanční příspěvek – soubor Pomněnka na krojový ples
– žádost o finanční příspěvek na dětský maškarní karneval – ZŠ Tvrdonice
– ceny za nájem hrobů a to ve výši 42 Kč/m2 pozemku a 13,- Kč/m2 za služby. Urnový hrob 20 Kč za
  pozemek a 13 Kč za služby
– Smlouvu o dílo na výrobu vstupních dveří za zdrav.středisku a masérně ve Tvrdonicích
– dodatek ke smlouvě č. 1 od Úřadu práce ČR a Obcí Tvrdonice
– smlouvu o vzájemné spolupráci mezi SDH Tvrdonice a Obcí Tvrdonice v oblasti požár.ochrany r.2013
– nabídku pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele mezi obcí a ČP
– smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen mezi Obcí Tvrdonice a Telefonicou 02
– žádost o stavbu skladu – podal p. Vrzal
– žádost o navýšení zůstatku v obecní pokladně OÚ
– Smlouvu o poskytování služeb mezi obcí a firmou EKOFIN
– uhrazení nájmu za pozemek přes místní hřbitov Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
– úpravu internetu a to zvýšení rychlosti ze 4 MB na 6 MB
– darovací smlouvu mezi Obcí Tvrdonice a obdarovaným „Malovaným Krajem“
– výstavbu 8 bytových jednotek nízkonákladového bydlení pro seniory
 
2. Rada obce bere na vědomí
 
– zprávu o průběžném plnění úkolů
– žádost firmy SUBTERA o uložení zeminy na obecní skládku nebo pozemek
– žádost o prodloužení pracovní smlouvy pro p. Jitku Škrobáčkovou
 
3. Informace
 
– výzva k podání nabídky na zpracování kompletní dokumentace na „Smuteční síň“ ve Tvrdonicích
– v průběhu roku 2013 by se měly uskutečnit akce:zateplení tělocvičny na nové škole,zateplení staré
Budovy MŠ, zateplení OÚ, výstavba sběrného dvoru,smuteční síně a oprava komunikace – „Kút“.
 
Milan Trecha, místostarosta obce
Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář