Usnesení z jednání rady obce č. 37/2020 ze dne 29.7.2020

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 37.schůze ze dne 29.7.2020

-návrh rozpočtového opatření č. 4/2020

-žádost o povolení stánkového prodeje na akci Hody Tvrdonice pro p. Blažeje

-žádost o udělení plné moci pro pro Mgr.J., který bude obec zastupovat ve věci vymáhání dlužných částek na základě neuhrazených daňových dokladů společnosti XRERAL DOBYPO s.r.o.

-žádost o schválení převodu peněž z Rezervního fondu Služby obce Tvrdonice do Fondu investic

-žádost o možnost zajištění občerstvení na akci Letní kino od p. Koryčánka

-žádost o možnost zajištění občerstvení na akci „Vaření kotlíkových gulášů“ dne 10.10 od p.Koryčánka

-žádost o možnost odkoupení zámkové dlažby od p. K.

-žádost o možnost stánkového prodeje na akci Hody Tvrdonice od p. Vaška

-návrh ceny vstupného na letní kino ve výši 100,- Kč, děti do 15 let zdarma

-návrh na program před a po ukončení vystoupení souboru Ondráš. Před vystoupením bude připraven pro děti náhradní program za dětský den a po vystoupení bude hrát cimbálová muzika + ochutnávka vín

-žádost o vyjádření ke stavbě RD – p. K., RO dává kladné vyjádření ke stavbě

-zadání zpracování projektu na přechody pro chodce- bude zadáno firmě Signex

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o prodej pozemků od p. B, bude projednáno na zastupitelstvu obce

-žádost o odkoupení pozemků – manželé Č. , bude projednáno na zastupitelstvu obce

-oznámení úrazu p. K., obec předala oznámení České pojišťovně k došetření

-žádost o změnu územního plánu – Jižní Morava a.s.