Usnesení z jednání rady obce č. 35/2020 ze dne 29.6.2020

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 35.schůze RO Tvrdonice

– Smlouvu, uzavřenou mezi Obcí Tvrdonice a JmK – neinvestiční dotace na opravu čerpadla hasičského vozidla

-žádost o prodloužení nájmu na byt pro p. T. do 31.12.2020

-žádost o poskytnutí slevy na stočné z důvodu chovu koní, které využívá obec při různých akcích-p. B.

-Dodatek ke smlouvě o zprostředkování koncertu skupiny Olympic. Změna se týká termínu vystoupení skupiny i úhrady II. zálohy

-Darovací smlouvu mezi Obcí Tvrdonice a Městem Kyjov. Smlouva se týká daru, který bude využit na pokrytí nákladů na vypracování právních analýz zaměřených na posouzení postupu správních orgánů států vůči samosprávám, poskytla advokátní kancelář Judr.Hamlové ve věci štěrkopísku v těsné blízkosti vodního zdroje Bzenec komplex

-žádost ředitelky školy ZŠ o odměnu ke konci školního roku

-žádost o povolení koncertu a pronájem areálu 5.9.2020 – koncert H. Vondráčkové + p. Nagyho

-vstupné na představení p. Izera – předprodej 250,- Kč, na místě 350,- Kč

-žádost firmy Frujo o pronájem plochy na stánek na prodej zmrzliny

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o odprodej části pozemků lokalita Tabule – p. N.

-žádost o odprodej části pozemků lokalita Tabule – p. L.

3.Rada obce neschvaluje

-nabídku na převod silnice III/4244, Rybáře od SÚS JmK, oblast Jih

-žádost o zapůjčení stojanů na odpad na akci „Bahenní párty“, z důvodu konání akce ve stejném termínu ve Tvrdonicích