Usnesení z jednání rady obce č. 35/2012 ze dne 29.11.2012

1. Rada obce schvaluje

– program jednání 35. schůze RO Tvrdonice
– smlouvu o poskytnutí dotace z JmK. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční
  dotace ve výši 9.895,- Kč na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na r. 2012
– plán odezvy orgánů obce Tvrdonice na vznik mimořádné události /krizový plán/
– smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci na jednotky chráněného bydlení – bytový dům podpo-
  rovaného bydlení mezi obcí Tvrdonice a ing.arch. Martinem Jandou
– smlouvu mezi obcí a firmou Elektrovin a.s. Praha na zajištění zpětného odběru elektrozařízení
– žádost o odprodej pozemku pro p. Červenku v šířce 10 m na vjezd do areálu Skladu řeziva,
  par.č. 3316/38. Jedná se o sklad řeziva vedle „Jižní Moravy“. Bude projednáno na zastupitelstvu
  obce
– žádost o odstranění vzrostlých tůjí p. Ladislava Kovačky na ul. Růžová, po domluvě s p. Lužným,
  který tůje vysadil
– dodatek č. 1 ke Smlouvě mezi obcí a firmou Hantály. Jedná se o poskytnutí komplexních služeb
  v odpadovém hospodářství
– žádost o pronájem pozemku,kterou podal p. Kosík. Jedná se o pozemek parc.č. 3309/234 o výměře
  749 m2 na dobu 15ti let
– plán inventur a schválení inventarizačních komisí a směrnic pro inventarizaci na r. 2012
– žádost o zapůjčení obecního cimbálu pro p. Evu Blažkovou,Družstevní, Tvrdonice od 1.12.2012 za
  2.400,- Kč/rok
– žádost revizního protokolu pro místní knihovnu a seznam vyřazených knih
 
2. Rada obce bere na vědomí
 
– zprávu o průběžném plnění úkolů
– pozvánku na členskou schůzi Regionu Podluží dne 13.12.2012 v Lužicích
– žádost o výměnu vstupních dveří na ZS Tvrdonice k dětské ordinaci a provozovnu kosmetika-masáže
– žádost o prodej pozemku par.č. 2217,část pozemku 3309/233 a 3309/232 o výměře 750 m2 pro
  p. Balgu,Kostická 74. Bude projednáno na nejbližším zastupitelstvu
– zvolení nového člena školní rady Mudr. Lenky Čapkové na dobu 3 let
 
3. Informace
 
– v současné době se vaří ve školní jídelně 1 jídlo. V případě 2 druhů jídla by bylo nutné dofinancování
  na zařízení kuchyně a jednu pracovní sílu
 
4. Rada obce neschvaluje
 
– žádost o pronájem pozemku,kterou podal p. Balga,Kostice 74. Jedná se o pozemek par.č. 2217.
  Pozemek užívá p. Hasil Jiří a má zájem jej dále užívat
– žádost o pronájem pozemku, kterou podal p. Čech, Chalupy. Jedná se o pozemek par.č. 2217.
  Pozemek užívá p. Hasil Jiří a má zájem jej dále užívat.
 
Milan Trecha, místostarosta obce                                Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář