Usnesení z jednání rady obce č. 34/2016 ze dne 07.11.2016

 

1.Rada obce schvaluje
-program jednání 34.schůze RO Tvrdonice
-žádost o schválení odměny pro ředitelku školy ZŠ Tvrdonice
-žádost o pronájem části areálu TNS s příslušenstvím na akci Motohody 14.-16.7.2016
-plán inventur na r. 2016
-Dodatek ke smlouvě o provozování vodního díla pro veřejnou potřebu VaK
-žádost o povolení uzavření MŠ Tvrdonice v době vánočních svátků /22.12.2016 provoz ukončen, 2.1.2017 provoz zahájen/
-žádost o odpočet ze stočného – XXXXX

2. Rada obce bere na vědomí
-zprávu o průběžném plnění úkolů
-žádost o přesun chodníků na ul. Družstevní
-žádost o příspěvek na vjezd – p. XXXXX
-stížnost na pomoc při řešení problému obtěžování hlukem /děla na plašení špačků/- vydána obecně závazná vyhláška č. 1/2016
-žádost o souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku – MC Slunéčko
-žádost o souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku – Okrašlovací spolek Tvrdonice
-vyjádření k poškození autobusové zastávky
-vyjádření ze státní veterinární správy k stížnosti na chov prasat u p. XXXXX

Milan Trecha, místostarosta obce Zdeněk Tesařík, starosta obce