Usnesení z jednání rady obce č. 34/2020 ze dne 4.6.2020

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 34.schůze RO Tvrdonice

-ceník poplatků místní knihovny

-MŠ Tvrdonice – návrh na prázdninový provoz, MŠ bude otevřena od 1.7.-14.8.2020

-Smlouvu o poskytnutí návratné finanční pomoci mezi obcí a ZŠ Tvrdonice

-žádost o pronájem části areálu na akci Motohody ve dnech 11.-12.7.2020

-návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přípojka NN, p. M.

-žádost o souhlas s přijetím daru ZŠ Tvrdonice

-smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření mezi Obcí Tvrdonice a Audit Brno, spol. s r.o.

-nabídku zámečnických prací na opravu zastřešení jeviště TNS

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-koupě pozemků – p. Č.

-žádost o vyjádření ke stavbě RD – p. K.

-ZŠ Tvrdonice – žádost o schválení účetní závěrky a hospodaření za r. 2019, převod HV za r. 2019 do rezervního fondu

-žádost o vybudování nového chodníku na ul. Růžová

-obnovení žádosti o odkoupení pozemku – p. P. –Tabule

3.Informace

-akce, koncerty, které budou pořádány v areálu TNS

-akce odkanalizování ul.Slovácká