Usnesení z jednání rady obce č. 34/2012 ze dne 8.11.2012

1. Rada obce schvaluje

– Program jednání 34.schůze RO Tvrdonice
– Darovací smlouvu z JmK na 80.000,- Kč a obcí za Bílou stuhu v soutěži Vesnice roku. Dárce předává
  peněžitý dar darovanému jako ocenění dosaženého výsledku v rámci krajského kola soutěže
  Vesnice roku 2012 v programu obnovy venkova
– Smlouvu o poskytnutí dotace z JmK na 112.000,- Kč na nový územní plám. Předmětem smlouvy
  je poskytnutí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na
  realizaci projektu Územní plán obce Tvrdonice,evidované pod sp.zn.S-JmK č. 46829/2012
– Zamítavé stanovisko Městského úřadu Břeclav, ohledně umístění stavby manželů Raisových,
  ul. Kostická, Tvrdonice
– Žádost o zapůjčení cimbálu,kterou podala Hana Gasčiková. V současné době je cimbál zapůjčen ve
  Velkých Bílovicích, je nutno tedy prověřit výpovědní lhůtu
– Žádost o pronájem ordinace na ZS ve Tvrdonicích pro MUDr. Kosíka na dobu 15-ti let
– Žádost o pokácení stromu na ul. Revoluční. Žádost podala Eva Horká.
 
2. Rada obce bere na vědomí
 
– Zprávu o průběžném plnění úkolů
– Žádost o výměnu vstupních dveří MUDr.Kosíka a MUDr.Čapkové na zdravotním středisku ve
  Tvrdonicích. Bude zpracována nabídka na výměnu vstupních dveří a bude zařazeno do rozpočtu
  obce na r. 2013
– Žádost MUDr. Čapkové na výměnu sterilizátoru v zubní ordinaci. Stávající sterilizátor byl vyřazen
  revizním technikem. Bude zařazeno do rozpočtu obce na r. 2013.
 
Milan Trecha,místostarosta obce                           Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář