Usnesení z jednání rady obce č. 33/2020 ze dne 20.5.2020

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 33. schůze RO Tvrdonice

-upozornění na létání s dronem nad zahradami a rod. domy v obci

-Smlouvu o zřízení věcného břemene E.ON, která se týká podzemního vedení VN /HO- 014330045132/002/

-žádost o zrušení nájemného – p. L.

-postoupení dodatku č. 4 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu – jedná se o výdej balíku do Balíkovny

-Smlouvu o zřízení věcného břemene E.ON č.: HO-014330059947/002 – přípojka NN – rod. dům p. F.

-žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ Tvrdonice-navýšení z 24 na 28 dětí

-žádost o povolení vybudování parkovacího místa před domem – p. H.

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o zaměstnání p. N.-bude zařazen do evidence

-žádost o změnu katastrálního území a obecní hranice k.ú.Tvrdonice od Obce Kostice z důvodu vybudování cyklostezky

3.Informace

-obecně závazná vyhláška o místním poplatku za využívání veřejného prostranství

-obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

-obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

-obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

-rozpočet na r. 2020 a úprava rozpočtu z důvodu pandemie coronaviru

-rozpočtové výdaje na r. 2020 a úpravy z důvodu pandemie coronaviru

-rozpracované projekty na r. 2020

-Smlouva o provozu, užívání a dodávce služeb kabelové televize

-uzavření železničního přejezdu Hušky zastávka 25.5.-3.6.2020

-žádost o pronájem areálu TNS 21.8.2020 od společnosti Jackie Pro s.r.o. Zlín