Usnesení z jednání rady obce č. 32/2016 ze dne 07.09.2016

 

1.Rada obce schvaluje
-program jednání 32.schůze RO Tvrdonice
-žádost MŠ Tvrdonice o schválení použití finančních prostředků z úplaty rodičů na doplacení úvazku pro učitelku
-žádost realitní společnosti T+J na pronájem vývěsní skříňky
-žádost o pronájem pozemku p. XXXXX
-žádost o povolení zábavního lunaparku v době TNS a na hody 2017 pro firmu Lunapark Navrátil-Nový
-žádost o výměnu betonových obrubníků ul. Sklepní- p. XXXXX
-žádost o výměnu betonových obrubníků ul. Sklepní – p. XXXXX
-Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 73/2016 o poskytování sociální služby pro p. XXXXX od Domova na Jarošce Hodonín
-žádost o uzavření smlouvy MND pro provozování hornické činnosti sondou Hrušky 228
-Smlouvu o zřízení věcného břemene RWE /modernizace PZP Tvrdonice/
-dopravní značení na ul. Růžová
-předání projednaného návrhu Územní studie Tvrdonice-Padělky
-žádost o prodloužení chodníku na ul. Konec od p. XXXXX
-návrh na vyřazení knih – knihovna Tvrdonice¨
-žádost o pokácení stromů od Správy údržby silnic
-žádost o finanční dar na Miss Roma
-přidělení bytu na zdravotním středisku pro p. XXXXX
-Smlouvu o připojení k distribuční soustavě od společnosti E.ON Distribuce-připojení přečerpávací stanice
-Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330040095/001 od firmy E.ON

2. Rada obce bere na vědomí
-zprávu o průběžném plnění úkolů
-stížnost na zápach od sousedů /p. XXXXX/
-žádost o přidělení bytu od p. XXXXX

3. Rada obce neschvaluje
-Smlouvu o příspěvek na spolufinancování sítě sociálních služeb

4. Informace
-záměr o směnu pozemků od p. XXXXX – bude projednáno na zastupitelstvu
-odprodej části pozemku KN p.č. 3058/1 – bude projednáno na zastupitelstvu
-stížnost p. XXXXX na rušení nočního klidu a parkování od návštěvníků penzionu „Na kovárně“
-návštěvnost letního kina
-záměr směny nemovitosti od p. XXXXX – bude projednáno na zastupitelstvu
-koncert skupiny No Name – vyúčtování

Milan Trecha, místostarosta obce Zdeněk Tesařík, starosta obce