Usnesení z jednání rady obce č. 32/2020 ze dne 6.5.2020

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 32.schůze RO Tvrdonice

-otevření MŠ Tvrdonice od 18.5.2020 po pandemii koronaviru

-otevření dětského hřiště od 8.5.2020

-stanovení příspěvku na vybudování vjezdu ve výši 3.000,- Kč po doložení dokladů

-žádost o příspěvek na vjezd a obecní studnu – manželé D., příspěvek na vjezd schvaluje, oprava studny bude řešena později

-žádost o vyřazení knih z obecní knihovny

-žádost o pronájem pozemku parc. č. 3058/2 – p. R. – umístění stánku rychlého občerstvení

-Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice. Jedná se o: Fotbalový klub mládeže Podluží z.s. TJ Sokol Tvrdonice z.s. Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice Český zahrádkářský svaz, z.o. Tvrdonice Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Tvrdonice

-Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany mezi Obcí Tvrdonice a Obcí Kostice

-žádost o koupi pozemku – manželé M. – bude projednáno na zastupitelstvu obce

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-nabídku na koupi pozemků od firmy Blažej s.r.o. – bude projednáno na zastupitelstvu obce

-žádost o koupi pozemku –manželé A. – bude projednáno na zastupitelstvu obce

-Posudek na pozemky firmy Jižní Morava a žádost Jižní Moravy o odprodej pozemků

3.Informace

-žádost o vybudování skladových prostor pro TNS¨

-zprávu o výsledku přezkoumání a hospodaření Obce Tvrdonice od nezávislého auditora

-závěrečný účet obce za r. 2019

-Výkaz zisku a ztrát za r. 2019

-Posudek Obce Tvrdonice na prodej pozemků od firmy Blažej s.r.o.