Usnesení z jednání rady obce č. 32/2012 ze dne 18.9.2012

1. Rada obce schvaluje

– Program jednání 32.schůze RO Tvrdonice
– Prodloužení nájmu na dobu 5 let pro p. Hebkou. Ostatní podmínky ujednání se nemění
– Likvidaci staré autobusové zastávky,kterou provedou svépomocí členové SDH. Ostatní ujednání
  v žádosti navýšení rozpočtu na zabezpečení a vybudování hydrantu bude navrženo do nového
  rozpočtu 2013
 
2. Rada obce bere na vědomí
 
– Zprávu o průběžném plnění úkolů
– Telefonica Czech Republic má zájem o vyřešení situace s přívodním vedením na ul. Plynárenská.
  Stávající vedení na střechách RD není dále možné a nové výkopové práce na této ulici obec
  nepovolí. Je navrženo nové vedení,přes naše veřejné osvětlení a umístění nového sloupu na ul.
  Plynárenské. Toto navržené vedení bude v případě uvažované rekonstrukce plynovodního vedení
  uloženo později na náklady O2 do země. S takto navrhovanou změnou souhlasíme, za případnou
  úplatu pro obec.
 
Milan Trecha, místostarosta obce                         Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář