Usnesení z jednání rady obce č. 31/2016 ze dne 30.08.2016

 

1.Rada obce schvaluje
-program jednání 31.schůze RO Tvrdonice
-vzdání se práva ve věci odvolání do zápisu školského rejstříku s nejvyšším povoleným počtem žáků ve školském zařízení, 220, čj. JMK 131648/2016 ze dne 29.8.2016
-žádost ZŠ Tvrdonice o povolení výjimky z počtu žáků

2. Rada obce bere na vědomí
-zprávu o průběžném plnění úkolů

Milan Trecha, místostarosta obce Zdeněk Tesařík, starosta obce