Usnesení z jednání rady obce č. 31/2020 ze dne20.4.2020

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 31.schůze RO Tvrdonice

-návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl mezi Obcí Tvrdonice a OSA – týká se veřejného rozhlasu

-výpověď z nájmu pozemků – MND, součástí je dohoda o předání zrekultivovaného pozemku, na kterém se nacházela plocha sondy Hr 156a

-žádost MŠ o potvrzení rozdělení přebytku /hosp.výsledku/ z r. 2019, přebytek bude převeden do Rezervního fondu

-žádost o pracovní místo pro p. K. Jedná se o místo obsluhy čistírny odpadních vod a údržbu a úklid obce

-Rozpočtové změny s důvodovou zprávou k rozpočtovému opatření č. 1

-žádost MŠ Tvrdonice o zaplacení faktury MM Fasády za provedené práce z rezervního fondu

-žádost o dotaci na hasičskou zbrojnici

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o změnu územního plánu od p. B.

-žádost o změnu územního plánu od p. K.

-žádost o pracovní místo – p. O.

-žádost o změnu územního plánu – p. F.

-žádost o změnu územního plánu – p. T.