Usnesení z jednání rady obce č. 30/2016 ze dne 04.08.2016

 

1.Rada obce schvaluje
-program jednání 30.schůze RO Tvrdonice
-nabídku na rekonstrukci střechy MŠ Tvrdonice od firmy Libor Šeďa, Lanžhot
-žádost ZŠ Tvrdonice o souhlas zápisu nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu do rejstříku škol a školských zařízení od 1.9.2016 s počtem 220 žáků a pověřuje ředitelku školy Mgr.Brabcovou podat uvedenou žádost Krajskému úřadu JmK, odboru školství
-výběrové řízení na akci Tvrdonice-oprava chodníků ul. Padělky /vybrána firma Likomstav – nejnižší cena/
-Smlouvu č. 1005/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na r. 2016 – akce Tvrdonice bezbariérové chodníky I.etapa

2.Rada obce bere na vědomí
-zprávu o průběžném plnění úkolů

Milan Trecha, místostarosta obce Zdeněk Tesařík, starosta obce