Usnesení z jednání rady obce č. 30/2020 ze dne 6.4.2020

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 30. schůze RO Tvrdonice

-výpověď nájemní smlouvy firmy CEST, spol. s r.o. z důvodu ukončení prací na projektu „Sanace – Projekt nápravných opatření v přírodní rezervaci Stibůrkovské jezera ke dni 31.3.2020

-návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl na akci dětský fašank

-Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl na akci Obecní ples

-žádost MŠ Tvrdonice o převod finanční částky z rezervního do investičního fondu z důvodu platby za opravu chodníků a pískoviště na zahradě MŠ

-Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi E.ON a Obcí Tvrdonice – stavba pozemního vedení VN pro Jižní Moravu Tvrdonice

-účetní závěrku Služby obce Tvrdonice za r. 2019

-Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice pro Kynologický klub Kostice

-Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice pro MC Slunéčko

-Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice pro Okrašlovací spolek

-Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice pro Svaz tělesně postižených, místní organizaci Kostice

-Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice pro Mužský sbor Tvrdonice – Kostice

-Smlouvu o vzájemné spolupráci v oblasti požární ochrany na r. 2020, uzavřenou mezi Obcí Tvrdonice a SDH Tvrdonice

-návrh na odpuštění nájmu pro osoby OSVČ od 31.3.-31.5.2020

-otvírací dobu pošty Tvrdonice

-žádost o příspěvek na výstavbu nájezdu do domu – p. R.

-údržbu hřbitova bude vykonávat p. K.

 

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

 

3.Informace

-přesun terminu koncertu skupiny IMT Smile+Jelen na 29.5.2021

-přesun termínu koncertu skupiny Olympic na 26.6.2021

-zrušení TNS pro r. 2020 – pandemie koronaviru

-průběh prací na rekonstrukci ul. Vinohradní

-dokončení zastávky a přechodu – ul. Kostická

-změna dopravního značení na ul. Slovácká /výstavba přečerpávací stanice – průmyslová zóna/