Usnesení z jednání rady obce č. 30/2012 ze dne 19.7.2012

1. Rada obce schvaluje

– program jednání 30. schůze RO Tvrdonice
– smlouvu uzavřenou mezi Jm krajem a obcí Tvrdonice,která se týká dotace na vypracování
  územního plánu obce ve výši 112.100,- Kč
– přijetí dotace z rozpočtu Jm kraje pro obec Tvrdonice ve výši 40.000,- Kč na projekt „Podluží v písni a
  tanci 2012“ za podmínek návrhu Smlouvy o poskytnutí z rozpočtu JmK
– schválení dodatku k akci „Tabule II“ ke Smlouvě mezi Obcí Tvrdonice a VHS Břeclav č. 05430/2012.
  Jedná se o prodloužení termínu ukončení stavby z důvodu rozvodu NT plynovod /přípojky/
– žádost RWE ke stavbě napojení přípojky sondy HR 101 na PZP Tvrdonice
– žádost Ing.Marcely Uhrové na pronájem obecního pozemku cca 170 m2, par.č. 3058/1 za 1 Kč /m2
  za rok, za podmínky umožnění vstupu na pozemek v případě poruch inženýrských sítí
– žádost o dlouhodobý pronájem pozemku pro manžele Raisovi na parkovací místo pro osobní auto
  asi 12 m2, parc. č. 3058/1. Místo musí být označeno SPZ automobilu
– schvaluje žádost ředitelky MŠ Tvrdonice p. Zlaty Mrlákové o zařazení do vyšší platové třídy
– zrušení staré smlouvy Dohody o partnerství mezi Obcí Tvrdonice a p. Bartošem Radkem Lanžhot
  a uzavření nové smlouvy mezi p. Annou Bartošovou a obcí Tvrdonice. Jedná se o likvidaci
  biologického odpadu
– obdržení dotace od RWE ve výši 400.000,- na zateplení budovy a výměnu oken MŠ Tvrdonice.
  Byla vybrána firma Kovi s nejnižší nabídkou na výměnu a výrobu oken a zárukou 120 měsíců.
  Na zateplení budovy nové školky a krčku byla vybrána firma Maška Milan s nejnižší nabídkou.
 
2. Rada obce bere na vědomí
 
– zprávu o průběžném plnění úkolů
– odvolání proti nepřijetí do zaměstnání na místo učitelky do MŠ Tvrdonice,které podala Malacková
  Aneta
– schválení koncepce aktualizace strategické vize strategie rozvoje JmK do r. 2020
– závěr vyhodnocení akce JmK ohledně nákupu cisternové automobilové stříkačky
– zprávu České školní inspekce o provedené kontrole v MŠ Tvrdonice
 
3. Informace
 
– o plnění rozpočtu. Plnění rozpočtu, co se týče příjmů je 55 %, plnění DPH je 33% a výše výdajů 53%
 
Milan Trecha, místostarosta obce                     Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář