Usnesení z jednání rady obce č. 3/2018 ze dne 12.12.2018

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 3.schůze RO Tvrdonice

-návrh rozpočtového opatření č. 9

-příkazní smlouvu na výkon autorského dozoru na stavbu Smuteční síň Tvrdonice

 

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů