Usnesení z jednání rady obce č. 29/2012 ze dne 26.6.2012


1. Rada obce schvaluje

– Program jednání 29. Schůze RO Tvrdonice
– Žádost p. Márie Šenkové o prominutí 3-měsíční zálohy na byt za těchto podmínek: složení jedné
  měsíční zálohy do 30.7.2012 a doplacení zbývajících dvou záloh do 31.12.2012
– Žádost o pronájem obecního pozemku pro sl. Lenku Rabušicovou za následujících podmínek:
  Nutno dodat přibližný výměr pozemku a brát v potaz sousední vinici,od které by měla být vzdálenost
  oplocení min. 3 metry
– Žádost o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 4211173 mezi
  Obcí Tvrdonice a E.ON, distribuce. Jedná se o přípojku NN pro rod. dům p.Mlýnka 3058/1 k.ú.
  Tvrdonice
– Žádost PZP Tvrdonice s projektovou dokumentací pro stavbu inženýrských sítí pro sondu HR 55
-Žádost o zajištění občerstvení na letní kina pro p. Jana Nešpora, termín konání 16.-22.7.2012
– Rada obce schválila fin. příspěvek ve výši 20.000,- Kč na nové hodiny na kostelní věži ve Tvrdonicích.
  /Žádost Římsko-katolické farnosti byla ve výši 40.000,- Kč/. Zbývající část fin.příspěvku musí
  schválit zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání
– Nabídku na opravu Památníku padlým 1.světové války.Nabídka fi Lubomír Vystrčil, sochařství
  cca 15.000,- Kč
– Nákup ukazatele rychlosti od firmy TEWIKO, typ 70LC-ZPOMAL
– Z nabídky Úřadu práce Břeclav tyto pracovníky,kteří byli vybráni koordinátorem veřejné služby :
  p. Polák Jan a Jančálek Věroslav
 
2. Rada obce bere na vědomí
 
– Zprávu o průběžném plnění úkolů
– Žádost o povolení stavby rod. domu pro p. Kolečkovou, par.č. 2296/2. Stavba není v souladu
  s územním plánem obce
 
Milan Trecha, místostarosta obce                                                    Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář