Usnesení z jednání rady obce č. 28/2020 ze dne 16.3.2020

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 28.schůze RO Tvrdonice

-omezení v obci Tvrdonice po vyhlášení nouzového stavu – omezení  provozních dob obecního úřadu, uzavření sportovišť, dětských hřišť, MŠ a ZŠ, sběrného dvora.Vyzývá občany ke klidu, k omezení vycházení na veřejné prostranství a sledování informačních kanálů obce, rozhlasu, televize a tisku. V případě dalších omezení pověřuje RO starostu k vydávání nařízení v zájmu zachování bezpečnostních a zdravotních rizik v obci

 

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů