Usnesení z jednání rady obce č. 28/2012 ze dne 7.6.2012

1. Rada obce schvaluje

– Program jednání 28. Schůze RO Tvrdonice
– Žádost MŠ Tvrdonice o povolení výjimky z počtu dětí v 1.a 2. Třídě z 25 na 27 dětí. Dále schvaluje
   žádost o uzavření MŠ v době od 1.8. do 31.8.2012
– Dodatek ke smlouvě Dohoda o partnerství Radek Bartoš. Jedná se o likvidaci odpadu biomasy.
   Smlouva bude mít platnost po dobu 6-ti let
– Smlouvu o smlouvě budoucí mezi Obcí Tvrdonice a E.ON. distribuce. a.s. Jedná se o přípojku k
  rod. domu, novostavba Luční, parc. č. 3058/21
– Smlouvu o s smlouvě budoucí mezi Obcí Tvrdonice a JmP NET, s.r.o. Jedná se o přípojku nízkotla-
  kého plynu, parc. č. 3058/1
– Závěrečný účet obce za rok 2011 a předložila jej zastupitelstvu obce ke schválení
 
2. Rada obce bere na vědomí
 
– Zprávu o průběžném plnění úkolů
 
3. Rada obce – informace
 
– 11.6.012 navštíví obec Tvrdonice komise pro soutěž „Vesnice roku“ v rámci Jm kraje
– bude možno zakoupit obrazovou publikaci Regionu Podluží s podtitulkem Lidé,kroje,
  tradice.
  Cena se bude pohybovat cca 400,- Kč a bude k dostání na obecním úřadě
– o přerušení dodávky el. energie dne 13.6.2012. Podrobnější informace jsou uvedeny na
  kabelovém kanálu
 
3. Rada obce neschvaluje
 
– Žádost o finanční příspěvek oddílu „Páka“ AWK Kostice, z důvodu již stanoveného rozpočtu obce.
Pokud bude mít oddíl dál zájem o fin.příspěvek,musí podat žádost do konce 11/20132.
Milan Trecha, místostarosta obce Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář