Usnesení z jednání rady obce č. 27/2016 ze dne 23.05.2016

 

1.Rada obce schvaluje
-program jednání 27.schůze RO Tvrdonice
-Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 73/2016 o poskytování služeb Domova na Jarošce, týkající se p. XXXXX
-žádost ZŠ Tvrdonice o čerpání částky 20.000,- Kč z fondu odměn na pokrytí mzdových nákladů provozu kroužků školní družiny
-Smlouvu o poskytnutí dotace z JmK pro JSDH Tvrdonice na dovybavení jednotky JSDH Tvrdonice
-žádost o souhlas s provedením stavby – rekonstrukce a půdní vestavby „Čičiny“- p. XXXXX
-nabídkový rozpočet na komunikaci v TNS od firmy Romské středisko Hodonín
-výběrové řízení na rekonstrukci chodníků ul. Revoluční – vybrána firma Likomstav s nejnižší nabídkou
-výběrové řízení na zateplení Obecního úřadu Tvrdonice – vybrána firma MM Fasády s nejnižší nabídkou
-závěrečný účet Obce Tvrdonice za r. 2015
-jednotné vstupné na koncert skupiny No Name
-zakoupení propagačních materiálů pro potřeby a propagaci obce

 

2. Rada obce bere na vědomí
-zprávu o průběžném plnění úkolů

 

3. Informace
-jednání s městem Gbely ohledně dotačního titulu /opravy cyklostezek spojující Tvrdonice-Gbely/