Usnesení z jednání rady obce č. 27/2012 ze dne 17.5.2012

1. Rada obce schvaluje
– Program jednání 27. Schůze RO Tvrdonice
– Smlouvu o dílo č. 05430/2012 mezi objednatelem: Obec Tvrdonice a VHS Břeclav s.r.o. Jedná se
   o vybudování IS k RD II.etapa „Tabule“
– Zakoupení křovinořezu a sekačky
– Odměnu ředitelce ZŠ p. Pavlíně Brabcové

2. Rada obce bere na vědomí
– Zprávu o průběžném plnění úkolů
 
3. Informace
– Zadání k nacenění oken MŠ Tvrdonice – stará budova a spojovací krček¨
– O výběru k dotačnímu titulu na sběrný dvůr. Byla předložena tabulka,podle níž je výběr proveden
 
Milan Trecha, místostarosta obce                          Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář