Usnesení z jednání rady obce č. 26/2016 ze dne 27.04.2016

 

      1.Rada obce schvaluje

-program jednání 26.schůze RO Tvrdonice

-žádost p. XXXX na odkoupení použité dlažby

-žádost vybudování parkovací plochy na ul.Trávníky od firmy Likomstav

-Smlouvu o dílo – Montgas – Tvrdonice, ul. Plynárenská – rekonstrukce vodovodu

-žádost o výměnu silničních obrubníků a příspěvek na vjezd – manželé XXXX

-žádost  o příspěvek na výstavbu e místa – p. XXXX

-žádost o povolení odprodeje vyřazeného gymnastického nářadí – ZŠ Tvrdonice

– žádost o zápis do obchodního rejstříku – ZŠ Tvrdonice

– nabídkový rozpočet na výměnu plotu kolem Myslivny Tvrdonice

-nabídkový rozpočet na chodník v areálu TNS  – viz příloha

-pronájem bytu pro XXXX na ZS

-pronájem bytu pro p. XXXX na obecním úřadě

-pronájem obecní plochy u Kyjovky pro firmu Unimont

-schvaluje výrobu kuchyně na byt na ZS

-zakoupení spotřebičů na byt ZS

-opravu a rozšíření cesty směr Tabule

-nabídka-zpevněné plocha v areálu TNS – viz příloha

-zadání výběrového řízení na zateplení  Obecního úřadu Tvrdonice

 

  1. Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-nabídku VIA Consult na úpravu a revitalizaci parků a větrolamů

-žádost o zamezení škod na hrobu 256

-žádost o pokácení stromu u bytového domu č.p. 646

-záměr pachtu v areálu Jižní Moravy – viz příloha

 

  1. Informace

-odprodej staré dlažby z ulice Slovácká směrem ke hřbitovu

Milan Trecha, místostarosta obce                                        Zdeněk Tesařík, starosta obce