Usnesení z jednání rady obce č. 26/2020 ze dne 24.2.2020

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 26. schůze RO Tvrdonice

-pověření starosty ve věci zastupování při stavebním řízení – 6114 Moravia-VTL Plynovod

-prázdninový provoz MŠ Tvrdonice

-návrh na vyřazení DHM majetku od MŠ Tvrdonice

-žádost o přijetí do pracovního poměru – p. J.

-žádost o schválení převodu peněz z Rezervního fondu do Fondu   reprodukce majetku – Služby obce Tvrdonice

-žádost o snížení stočného pro p. B.

-žádost o pronájem místnosti v budově „staré školy“ k uspořádání   anglického příměstského tábora od 9.8.-21.8.2020 pro p. B.

-žádost o úpravu pozemní komunikace. Jedná se o chybějící   obrubníky v křižovatce – p. B.

-žádost o odkoupení pozemku – p.M. – bude projednáno na   nejbližším zastupitelstvu

-Smlouvu o poskytování služeb pro p.L. – Domov na Jarošce

-uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl –   koncert Cimballici na akci Mikulášský jarmark

-Dodatek č. 4 k licenční smlouvě 187/2005 – nahrávání dat do   Misisu. Smluvní strany: Gepro s.r.o. a Obec Tvrdonice

-žádost o zakoupení prodejních stánků pro řemeslníky na areál TNS – 4 kusy stánků

-výběr pohlednice Obce Tvrdonice

-žádost o odměnu pro velitele jednotky SDH Tvrdonice

-Jmenovací dekret velitele jednotky SDH Tvrdonice

-náklady na propagaci TNS na Facebooku

 

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-objednávku projektového dne ve škole a jejím okolí od ZŠ Tvrdonice

-žádost o odkoupení pozemku na stavební místo – p. B.,žádost bude   zařazena do pořadníku zájemců o stavební parcely

 

3.Informace

-rekonstrukce vozovky na ul. Vinohradní, které započnou 26.2.2020

Milan Trecha, místostarosta obce                       Zdeněk Tesařík, starosta obce