Usnesení z jednání rady obce č. 26/2012 ze dne 19.4.2012 1.

1. Rada obce schvaluje
– program jednání 26.schůze RO Tvrdonice
– smlouvu o dílo pro akci Řeka Morava nás nerozděluje,ale spojuje“.Jedná se o nástupiště převozu
  přes řeku Moravu. Stavbu bude provádět firma Polách Miroslav.Cena díla 207.512,- Kč
-Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva,odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí
 Tvrdonice a E.ON distribuce a.s. Jedná se o přípojkovou skříň na stavbu,parc.č. 3058/2 na
  LV č. 10001 – p. Makarský
-Smlouvu o dílo s firmou SASTA CZ, Brno. Jedná se o práce na zajištění statiky budovy Obecního
 úřadu Tvrdonice
– Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt na Obecním úřadě ve Tvrdonicích k 30.4.2012, Žádost
  podal p. Libor Šenk a uzavření nové smlouvy od 1.5.2012 pro p. Márii Šenkovou.
– Podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
– Nabídku na odkoupení fotodokumentace snímků obce v elektronické podobě za cenu 5.000,-Kč
  od firmy Vojta Zapletal
– Pronájem pozemku parc.č.191/4 mezi Pozemkovým fondem ČR a Obcí Tvrdonice
– Žádost o pronájem učebny na „staré škole“. Žádost podal p. Miroslav Skoupý, za účelem nácviku
  historického šermu a tanců
– Snížení ceny za vývoz TKO na 1/3 pro občany,kteří se nezdržují celoročně v obci
– Nabídku deratizačních prací od firmy Krásný. Jedná se o deratizaci kanalizačního potrubí – 2x ročně
 
2. Rada obce bere na vědomí
– zprávu o průběžném plnění úkolů
– zrušení veřejného tel.automatu na ul. Kostická
– žádost o přijetí do pracovního poměru p. Fr. Straky,Tvrdonice
 
3. Rada obce neschvaluje
– žádost o pokládku tel. kabelu na ul. Plynárenská,kterou podala firma Intar,Bezručova 17a,Brno
 
4. Informace
– k výběrovému řízení na IS k RD „Tabule II“ byla vybrána firma VHS Břeclav s nejnižší cen.nabídkou
 
Milan Trecha, místostarosta obce Zdeněk Tesařík, starosta obce

 

Napsat komentář