Usnesení z jednání rady obce č. 25/2016 ze dne 06.04.2016

 

      1.Rada obce schvaluje

-program jednání 25.schůze RO Tvrdonice

-zadání výběrového řízení „Chodníky – ul. Revoluční“

-příspěvky na vjezd u nově budovaných chodníků – max. 6.000,- Kč

-nabídku na výstavbu hřbitovní zdi ze strany Vinařství Čech

-provoz MŠ o hlavních prázdninách

-nabídku na deratizace kanalizace a kanalizačních vpustí od firmy Krásný

-pacht pozemku p.č.16/1 z důvodu převodu pozemku z XXXX na syna XXXX

-Smlouvu o poskytnutí sociálních služeb pro p. XXXX

-odprodej staré dlažby z chodníků

-žádost o potvrzení rozdělení přebytku HV za r. 2015 – MŠ Tvrdonice

-žádost o schválení HV za r.2015 a rozdělení HV – ZŠ Tvrdonice

-návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl /obecní ples/ mezi OSA a Obcí Tvrdonice

-Smlouvu o zřízení věcného břemene – přípojka Eckelmann-přeložka STL plynovodní přípojky/RWE GasNet  a Obec Tvrdonice

-žádost p. XXXX o pokácení  1 ks ořechu

-žádost o povolení a dotaci k budování parkovací plochy před domem – p. XXXX

-Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí /Obec Tvrdonice a Město Břeclav/

-Smlouva č. 59/16 dům služeb Tvrdonice – stavební úpravy

-žádost o pokácení chvojek na místním hřbitově

 

  1. Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o povolení terénních úprav v okolí budovy sklepa ZO ČZS

-žádost o odstranění okna v obecním bytě – p. XXXX

Milan Trecha, místostarosta obce                                        Zdeněk Tesařík, starosta obce