Usnesení z jednání rady obce č. 25/2020 ze dne 12.2.2020

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 25.schůze RO Tvrdonice

-Úklid na smuteční síni bude provádět p. Š.

-úklid místního hřbitova bude provádět p. K.

-Smlouvu o uměleckém vystoupení SLUK Bratislava na TNS 2020

-Smlouvu o zajištění uměleckého pořadu dne 28.10.2020 – p. Izer

-žádost o prodloužení nájmu na byt na OÚ dvůr – p. B.

-Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení –přípojka p. M.

-změnu rozpočtu ZŠ Tvrdonice

– návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK 2020 – SDH Tvrdonice

-Licenční smlouva OSA na Obecní ples

-žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice pro Dům soc.služeb Návojná,kde žije p. S.

-Darovací smlouvu a dar od firmy MaD Projekt

-žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les od ZŠ Tvrdonice- jedná se o 1 ks ořešáku

-žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les na areálu hřiště TJ Sokol- 1 ks lípa

-žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les v parku na náměstí – jedná se o 5 stromů

 

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-nabídku na odprodej pozemků od firmy Blažej s.r.o. Bude projednáno na nejbližším zastupitelstvu

 

3.Informace

-zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Tvrdonice – došlo k uvolnění fin. prostředků na zmíněný projekt, bude projednáno na nejbližším zastupitelstvu obce

-Projekt na ZŠ Tvrdonice – nový běžecký ovál – bude projednáno na nejbližším zastupitelstvu obce

Milan Trecha, místostarosta obce                     Zdeněk Tesařík, starosta obce