Usnesení z jednání rady obce č. 24/2016 ze dne 02.03.2016

 

      1.Rada obce schvaluje

-program jednání  24.schůze RO Tvdonice

-zadávací dokumentace akce Tvrdonice-ul.Plynárenská, rekonstrukce vodovodu

-žádost o uzavření nájemní smlouvy pro MND Hodonín

-žádost p. XXXX o zajištění  občerstvení na hody 6.8.-9.8.2016

-žádost p. XXXX o zajištění občerstvení na koncert skupiny No-Name

-zakoupení velkého stanu pro obec

-žádost o příspěvek na 1.romský ples pro Sdružení romských menšin Hodonín

-Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 16.2.1998 a dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 17.2.1999, uzavřené mezi Obcí Tvrdonice a RWE Gas Storage

-žádost o poskytnutí finanční pomoci pro p. XXXX na terénní úpravy utrhlého svahu

-žádost o odkoupení „maringotky“ z bývalého sběrného místa,kterou podal p. XXXX

 

  1. Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

 

  1. Informace

-nabídka ČS na poskytnutí investičního úvěru pro obec

-žádost o pronájem zemědělské půdy – p. XXXX /cena bude určena na zastupitelstvu/

Milan Trecha, místostarosta obce                                        Zdeněk Tesařík, starosta obce