Usnesení z jednání rady obce č. 24/2020 ze dne 20.1.2020

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 24.schůze RO Tvrdonice

-žádost o poskytnutí daru do tomboly na ples SRPŠ v částce 2.500,- Kč

-žádost o proplacení odměny za vedení kroniky za r.2017 pro p. T.

-žádost o schválení vystoupení Zdeňka Izera dne 28.10. v sále Sokolovny Tvrdonice

-návrh Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl – Melody Gentlemen, který se uskutečnil v prosinci 2019

-Darovací smlouvu od Inogy Storage v částce 200.000,- Kč na sportovní účely a to na projekt Outdoorového a dopravního hřiště

-Dodatek ke smlouvě KEOservis – zvýšení ceny u serverového řešení a síťových služeb LAN

-žádost o pronájem pozemku od p. N. Pozemek bude využit jako sad na dobu 15ti let

-žádost o pokácení 4 ks stromů od ZŠ Tvrdonice

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

3.Rada obce neschvaluje

-žádost p. T. o změnu vyúčtování stočného

-nabídku na koncert Jakuba Smolíka

4. Informace

-SDH Tvrdonice informovala o objednávce opravy hasičské cisterny, předpokládaná cena 190.000,- Kč