Usnesení z jednání rady obce č. 24/2012 ze dne 1.3.2012

1. Rada obce schvaluje

– program jednání 24. schůze RO Tvrdonice
– žádost o potvrzení rozdělení hospodářského přebytku z r.2011 MŠ Tvrdonice. Částka 8,560,02 Kč
  bude převedena do rezervního fondu MŠ Tvrdonice
– Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu zřízení Stavby JmP-NET, s.r.o,
  Plynárenská, Brno a Obcí Tvrdonice.Jedná se o plynárenské zařízení k rodinným domům, Tabule,
  etapa II
– rada obce schvaluje nevypisovat výběrové řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ Tvrdonice a potvrzuje
  dosavadní ředitelky i pro následující období v jejich funkci. Bere v potaz i radu školy
– źádost o pokácení stromu. Jedná se o smrk ve dvoře rodinného domu. Žádost podal p. Petr
  Gergely, ul. Konec č. 7, Tvrdonice
– územní plán obce Kostice a nemá žádné připomínky k tomuto územnímu plánu
– žádost RWE Plynoprojekt,ohledně vstupu na pozemek v k.ú. Tvrdonice. Jedná se o rekonstrukci
  plynovodu
– žádost o pronájem pozemku par.č. 191/5 o výměře 703 m2 za 8 Kč/m2 za jeden rok. Žádost podal
  p. Maška Milan, Tvrdonice,Nová č. 1. Smlouva se uzavírá na dobu 20-ti let
– zakoupení zařízení od firmy INKAT v celkové ceně 365.316,- Kč – jedná se rozšíření internetu v obci
 
2. Rada obce bere na vědomí
 
– zprávu o průběžném plnění úkolů
– žádost o příspěvek pro folklorní soubor Svéráz na zakoupení obuvi z vých.Slovenska – cca 25.000,-Kč
  Žádost musí projednat finanční výbor
– žádost o přijetí do pracovního poměru. Žádost podal p. Mráz Ladislav Kostice. Jedná se o místo
  zaměstnance technických služeb obce
– žádost o přijetí do pracovního poměru. Žádost podal p. Petr Barkoci, Revoluční 9, Tvrdonice.
  Jedná se o místo zaměstnance technických služeb obce
– Dohodu o spolupráci mezi Obcí Tvrdonice a p. Radkem Bartošem,Lanžhot. Jedná se o odvoz a
  likvidaci bio-odpadu z obce
– žádost o povolení výsadby vinice.Žádost podal MUDr.Pavel Kosík. Jedná se o parcelu č. 3326/312,
  3327/17,3327/18,3327/84.
 
3. Informace
 
– konání výroční členské schůze Regionu Podluží,konané 29.3.2012 v 17.hod. ve Starém Podvorově
– starosta obce jednal se zástupci České pošty o dalším setrvání a provozu pobočky České pošty v
  obci Tvrdonice. Provoz bude nadále zachován
– obec dává na vědomí pronájem pozemků par.č. 329, výměra 2.315 m2 a par.č. 1049/1 o výměře
  695 m2
– informace o návrhu na vypracování územního plánu obce Tvrdonice. Připomínkovat ho mohou
  všichni občané obce
– v provozovně kadeřnictví ve Tvrdonicích proběhla revize a vyvločkování komína za 27.430,- Kč
– obec Tvrdonice oznamuje jako provozovatel kabelové televize ukončení analogového vysílání.
  Termín Ukončení 4.q.2012
 
  Milan Trecha, místostarosta obce          Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář